Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Genomický skíning genetických zdrojov ovsa a pohánky vo vzťahu k funkčným potravinám. Externá forma.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Abstrakt: Genomická analýza vybraných genotypov ovsa a pohánky s cieľom detailnej charakteristiky uvedených potravinových zdrojov ako cenného východiskového materiálu pre markérovo podporovanú selekciu a potravinárske využitie. V práci budú aplikované inovatívne postupy genomického mapovania pomocou funkčných markérov na báze sekvencií mikroRNA a identifikované jedinečných biomarkérov v kontexte nutričného významu. Očakávanými prínosmi bude identifikácia funkčných biomarkérov miRNA potravinárskeho využitia s cieľom poukázať na pridanú hodnotu testovaných potravinových zdrojov rastlín.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-SRP špeciálna rastlinná produkcia