Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Posúdenie produkčného potenciálu hybridov slnečnice ročnej vplyvom vybraných faktorov pestovania (externá)
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště: Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
Abstrakt: Olejnaté plodiny, v rámci rastlinnej výroby, sú považované za významnú skupinu plodín. Po obilninách zaberajú druhé najväčšie pestovateľské plochy na ornej pôde. V posledných rokoch, z hľadiska všestrannosti využitia, význam pestovania olejnín z roka na rok stúpa. Významný pestovateľský podiel v olejninách prináleží slnečnici ročnej. Vo svete je štvrtou a u nás druhou najdôležitejšou olejninou. V období, keď ceny vstupov do pestovateľského systému stúpajú, je potrebné si uvedomiť aký význam má rešpektovanie technologickej disciplíny pestovania jednotlivých plodín. Okrem variability agroekologických podmienok prostredia (globálne zmeny klímy), sa v potencionálnych systémoch pestovania plodín predpokladá s využitím prvkov nových, ktorých optimálne využitie napomáha k celkovému zhodnoteniu produkčného potenciálu, v súčasnosti ale i v budúcnosti, pestovaných biologických materiálov.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-SRP špeciálna rastlinná produkcia