Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Posúdenie produkčného potenciálu hybridov slnečnice ročnej vplyvom vybraných faktorov pestovania (externá)
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
Faculty: Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department: Department of Crop Production - FAaFR
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
Summary: Olejnaté plodiny, v rámci rastlinnej výroby, sú považované za významnú skupinu plodín. Po obilninách zaberajú druhé najväčšie pestovateľské plochy na ornej pôde. V posledných rokoch, z hľadiska všestrannosti využitia, význam pestovania olejnín z roka na rok stúpa. Významný pestovateľský podiel v olejninách prináleží slnečnici ročnej. Vo svete je štvrtou a u nás druhou najdôležitejšou olejninou. V období, keď ceny vstupov do pestovateľského systému stúpajú, je potrebné si uvedomiť aký význam má rešpektovanie technologickej disciplíny pestovania jednotlivých plodín. Okrem variability agroekologických podmienok prostredia (globálne zmeny klímy), sa v potencionálnych systémoch pestovania plodín predpokladá s využitím prvkov nových, ktorých optimálne využitie napomáha k celkovému zhodnoteniu produkčného potenciálu, v súčasnosti ale i v budúcnosti, pestovaných biologických materiálov.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-SRP Special Plant Production