Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Posúdenie produkčného potenciálu hybridov slnečnice ročnej vplyvom vybraných faktorov pestovania (externá)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra rastlinnej výroby - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
Abstrakt: Olejnaté plodiny, v rámci rastlinnej výroby, sú považované za významnú skupinu plodín. Po obilninách zaberajú druhé najväčšie pestovateľské plochy na ornej pôde. V posledných rokoch, z hľadiska všestrannosti využitia, význam pestovania olejnín z roka na rok stúpa. Významný pestovateľský podiel v olejninách prináleží slnečnici ročnej. Vo svete je štvrtou a u nás druhou najdôležitejšou olejninou. V období, keď ceny vstupov do pestovateľského systému stúpajú, je potrebné si uvedomiť aký význam má rešpektovanie technologickej disciplíny pestovania jednotlivých plodín. Okrem variability agroekologických podmienok prostredia (globálne zmeny klímy), sa v potencionálnych systémoch pestovania plodín predpokladá s využitím prvkov nových, ktorých optimálne využitie napomáha k celkovému zhodnoteniu produkčného potenciálu, v súčasnosti ale i v budúcnosti, pestovaných biologických materiálov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-SRP špeciálna rastlinná produkcia