Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Ovplyvňovanie fyzikálnych a chemických procesov v priestoroch biologického čistenia odpadových vôd v súvislosti s odstraňovaním liečiv a ich súčastí
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Halaj, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Abstrakt: Odpadové vody majú v súčasnosti inú charakteristiku ako v minulosti, čo súvisí s rozvojom sociálnej spoločnosti. Odpadové vody z miest a obcí dnes obsahujú čoraz viac látok súvisiacich s používaním liečiv a dezinfekčných prostriedkov. Preto sa hľadajú rôzne spôsoby pre dosiahnutie vyššej kvality vyčistenej vody ktorá je následne zaústená do recipientu t.j. súčasti kolobehu vody v prírode. V súčasnosti je najpravdepodobnejšie riešiť odstraňovanie liečiv intenzifikáciou v procese biologického čistenia odpadových vôd alebo v procese regenerácie kalu. Budeme sledovať a porovnávať možnosti využitia zariadení a dávkovanie pomocných látok v našich podmienkach, efektivitu ich pôsobenia a odbúravanie sledovaných farmak. Výsledkom práce bude podklad vhodný pre aplikáciu budúcich projektov mestských ČOV, v ktorých sa ráta s odstraňovaním liečiv.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-KID krajinné inžinierstvo