Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Manažment rastlinnej výroby a predaja vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko: Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Abstrakt: Odvetvia rastlinnej výroby predstavujú základ podnikateľskej činnosti poľnohospodárskeho podniku. Je nevyhnutné venovať pozornosť riadeniu strategických odvetví rastlinnej výroby. Dôležité je zosúladiť pritom ekonomické a biologické požiadavky kladené na výrobný proces. Práca je zameraná na zhodnotenie procesu riadenia vybraných odvetví rastlinnej výroby s ohľadom na dosahované ekonomické výsledky. Dôležitou súčasťou bude aj zhodnotenie predaja a marketingových aktivít skúmaného subjektu. Na základe výsledkov pôjde aj o návrh na zmenu štruktúry rastlinnej výroby v skúmanom subjekte.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia