Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Manažment rastlinnej výroby a predaja vo vybranom poľnohospodárskom podniku
State of topic: approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Management - FEM
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Summary: Odvetvia rastlinnej výroby predstavujú základ podnikateľskej činnosti poľnohospodárskeho podniku. Je nevyhnutné venovať pozornosť riadeniu strategických odvetví rastlinnej výroby. Dôležité je zosúladiť pritom ekonomické a biologické požiadavky kladené na výrobný proces. Práca je zameraná na zhodnotenie procesu riadenia vybraných odvetví rastlinnej výroby s ohľadom na dosahované ekonomické výsledky. Dôležitou súčasťou bude aj zhodnotenie predaja a marketingových aktivít skúmaného subjektu. Na základe výsledkov pôjde aj o návrh na zmenu štruktúry rastlinnej výroby v skúmanom subjekte.

There are no limitations of the topic