Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Trh s pôdou a nájom poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch SR
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra európskych politík - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Diplomová práca hodnotí vývoj trhu s pôdou a trhu nájmu poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch SR. Analyzované budú regionálne rozdiely v celkovej výmere predaných pozemkov, veľkosti a druhu predávaných pozemkov a výšky trhových cien pôdy. Zároveň bude hodnotený vývoj výšky nájmu za prenajaté pozemky.
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia