Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Trh s pôdou a nájom poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch SR
Stav témy: schválené (Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra európskych politík - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca hodnotí vývoj trhu s pôdou a trhu nájmu poľnohospodárskej pôdy vo vybraných regiónoch SR. Analyzované budú regionálne rozdiely v celkovej výmere predaných pozemkov, veľkosti a druhu predávaných pozemkov a výšky trhových cien pôdy. Zároveň bude hodnotený vývoj výšky nájmu za prenajaté pozemky.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia