Prehľad vypísaných tém - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Detekcia mliečnych proteínov
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Peter Zajác, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - FBP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Študent vytvorí bakalársku prácu kompilačného charakteru. Podrobne charakterizuje laboratórne metódy na detekciu mliečnych proteínov. Popíše chromatografické metódy, kvapalinovú chromatografiu, vysokoúčinnú kvapalinovú chromatografiu na reverznej fáze, kvapalinovú adsorpčnú chromatografiu, chromatografiu na iontomeničoch, gélovú permeačnú chromatografiu a prípadne ďalšie metódy publikované vo vedeckej a odbornej literatúre.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.