Přehled vypsaných témat - Katedra pedológie a geológie (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti čiernice
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
Max. počet studentů:--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
prof. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
Abstrakt: Práca sa zaoberá problematikou vplyvu ekosystému na pôdnu organickú hmotu a chemické vlastnosti pôdy. Bližšie sa posudzujú rozdiely v množstve a kvalite pôdnej organickej hmoty, v stave sorpčného komplexu pôdy, ako aj samotnému pôdnemu roztoku ako je jeho pH či konduktivita. Cieľom práce je posúdenie rozdielov v pôdnej organickej hmote a chemických vlastnostiach pôdy v rôznych ekosystémoch a v agroekosystéme aj na rôznych honoch vo vzťahu k pestovaným plodinám. Za účelom dosiahnutia tohto cieľa budú odobraté pôdne vzorky na jar v rôznych variantoch a budú stanovené vybrané parametre uhlíka a chemické vlastnosti pôdy, na základe ktorých bude možné vyvodiť príslušné závery vychádzajúce z cieľov práce.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení