Prehľad vypísaných tém - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov obilnín
Stav témy:
schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Abstrakt:
Cieľom práce bude sumarizácia poznatkov o aplikovaných molekulových markérov obilnín (ovos, kukurica). Vyhodnotenie významu charakterizácie variability genómov uvedených druhov pomocou týchto markérov, pre účely ich verifikácie a autentifikácie. Spracované informácie budú tvoriť poznatkovú platformu pre identifikáciu pridanej hodnoty uvedených genetických zdrojov v kontexte ich potravinárskeho využitia.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia