Prehľad vypísaných tém - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Prehľad a význam molekulových markérov pre mapovanie diverzity a autentifikáciu genetických zdrojov strukovín
Stav témy: schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude sumarizácia poznatkov o aplikovaných molekulových markérov strukovín (sója, fazuľa). Vyhodnotenie významu charakterizácie variability genómu uvedených druhov pomocou týchto markérov, pre účely verifikácie a autentifikácie. Spracované informácie budú tvoriť poznatkovú platformu pre identifikáciu pridanej hodnoty vybraných genotypov strukovín v kontexte ich potravinárskeho využitia.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia