Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Monitorovanie vplyvu mechanicky utlačenej pôdy na genóm jačmeňa siateho (Hordeum vulgare L.) markérmi mikroRNA
State of topic: approved (Ing. Marián Miko, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Genetics and Plant Breeding - FAaFR
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Summary: Cieľom práce bude genomická analýza jednotlivých rastlinných častí (koreň, stonka, listy, zrno) jačmeňa siateho stres-senzitivnými mikroRNA markérmi vzhľadom k mechanickému utlačeniu pôdy - pedokompakcie.

There are no limitations of the topic