Prehľad vypísaných tém - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Monitorovanie vplyvu mechanicky utlačenej pôdy na genóm jačmeňa siateho (Hordeum vulgare L.) markérmi mikroRNA
Stav témy: schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude genomická analýza jednotlivých rastlinných častí (koreň, stonka, listy, zrno) jačmeňa siateho stres-senzitivnými mikroRNA markérmi vzhľadom k mechanickému utlačeniu pôdy - pedokompakcie.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia