Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Metódy určovania vlhkosti pôdy
State of topic:
approved (doc. Ing. Ján Čimo, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Andrej Tárník, PhD.
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Biometeorology and Hydrology - FZKI
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: Ing. Andrej Tárník, PhD.
Summary:
Vlhkosť pôdy je významnou pôdnou charakteristikou, ktorá ovplyvňuje jej produkčné aj mimoprodukčné schopnosti. V súčasnosti existuje niekoľko spôsobov určovania vlhkosti pôdy. Práca bude analyzovať jednotlivé spôsoby. Zameria sa na priame i nepriame metódy, vrátane matematického modelovania.

There are no limitations of the topic