Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Krajinno architektonický návrh vybraného medziblokového priestoru v Prievidzi
Stav témy: schválené (doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca prinesie prehľad aktuálnych prístupov riešenia medziblokových priestorov v sídlach s ohľadom na meniace sa klimatické podmienky prostredia. Praktická časť práce bude riešiť krajinno architektonický návrh vo forme štúdie územia s doplnením o technické výkresy mobiliáru a povrchov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia