Přehled vypsaných témat - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Krajinno architektonický návrh vybraného medziblokového priestoru v Prievidzi
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Abstrakt:
Diplomová práca prinesie prehľad aktuálnych prístupov riešenia medziblokových priestorov v sídlach s ohľadom na meniace sa klimatické podmienky prostredia. Praktická časť práce bude riešiť krajinno architektonický návrh vo forme štúdie územia s doplnením o technické výkresy mobiliáru a povrchov.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení