Summary of topics offered - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Krajinno architektonický návrh vybraného medziblokového priestoru v Prievidzi
State of topic: approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department: Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Summary: Diplomová práca prinesie prehľad aktuálnych prístupov riešenia medziblokových priestorov v sídlach s ohľadom na meniace sa klimatické podmienky prostredia. Praktická časť práce bude riešiť krajinno architektonický návrh vo forme štúdie územia s doplnením o technické výkresy mobiliáru a povrchov.

There are no limitations of the topic