Summary of topics offered - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh zelenej infraštruktúry vybraného územia
State of topic: approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Attila Tóth, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Attila Tóth, PhD.
Summary: Zelená infraštruktúra je sieť prírodných a poloprírodných prvkov, predovšetkým plôch zelene a vodných ekosystémov, ktorá je vytváraná a spravovaná tak, aby poskytovala široký rozsah ekosystémových služieb, s osobitným zreteľom na zabezpečenie biologickej rozmanitosti, ekologickej stability a priaznivého životného prostredia a prepojenie urbanizovaného prostredia s okolitou krajinou. V zmysle tejto definície je cieľom diplomovej práce navrhnúť udržateľný krajinný systém s funkčnou zelenou infraštruktúrou pre vybrané územie (obec mestského alebo vidieckeho typu, prípadne mikroregión alebo miestna akčná skupina). V rámci diplomovej práce bude vypracovaný komplexný návrh zelenej infraštruktúry pre vybraný sídelný a krajinný priestor a podrobnejší krajinno-architektonický návrh pre konkrétne prvky zelenej infraštruktúry. Riešené územie bude určené študentom a školiteľom.

There are no limitations of the topic