Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Návrh zelenej infraštruktúry vybraného územia
Stav témy:
schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Ing. Attila Tóth, PhD.
Abstrakt:
Zelená infraštruktúra je sieť prírodných a poloprírodných prvkov, predovšetkým plôch zelene a vodných ekosystémov, ktorá je vytváraná a spravovaná tak, aby poskytovala široký rozsah ekosystémových služieb, s osobitným zreteľom na zabezpečenie biologickej rozmanitosti, ekologickej stability a priaznivého životného prostredia a prepojenie urbanizovaného prostredia s okolitou krajinou. V zmysle tejto definície je cieľom diplomovej práce navrhnúť udržateľný krajinný systém s funkčnou zelenou infraštruktúrou pre vybrané územie (obec mestského alebo vidieckeho typu, prípadne mikroregión alebo miestna akčná skupina). V rámci diplomovej práce bude vypracovaný komplexný návrh zelenej infraštruktúry pre vybraný sídelný a krajinný priestor a podrobnejší krajinno-architektonický návrh pre konkrétne prvky zelenej infraštruktúry. Riešené územie bude určené študentom a školiteľom.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia