Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácií vybraných miest
State of topic:
approved (doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Attila Tóth, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department:
Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Ing. Attila Tóth, PhD.
Summary: Zelená infraštruktúra je sieť prírodných a poloprírodných prvkov, predovšetkým plôch zelene a vodných ekosystémov, ktorá je vytváraná a spravovaná tak, aby poskytovala široký rozsah ekosystémových služieb, s osobitným zreteľom na zabezpečenie biologickej rozmanitosti, ekologickej stability a priaznivého životného prostredia a prepojenie urbanizovaného prostredia s okolitou krajinou. Hlavným legislatívno-plánovacím nástrojom jej implementácie na lokálnej úrovni je na Slovensku Územný plán obce. Cieľom práce je na príklade vybraných miest alebo obcí zistiť obsahové a metodické parametre územnoplánovacej dokumentácie (s dôrazom na zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej stability a tvorby krajiny, vrátane plôch zelene) a územnoplánovacích podkladov (s dôrazom na urbanistické štúdie, územné generely, územné prognózy a územno- technické podklady). Autor(ka) vyhodnotí metodické nástroje aplikované v územnoplánovacích podkladoch účelovo riešiacich alebo nepriamo sa týkajúcich zelenej infraštruktúry (napr. generel zelene, environmentálny akčný program, projekt pozemkových úprav, dokument územného systému ekologickej stability, územný priemet ochrany prírody a krajiny, program starostlivosti o prírodu a krajinu a pod.).

There are no limitations of the topic