Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Zelená infraštruktúra v územnoplánovacej dokumentácií vybraných miest
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt: Zelená infraštruktúra je sieť prírodných a poloprírodných prvkov, predovšetkým plôch zelene a vodných ekosystémov, ktorá je vytváraná a spravovaná tak, aby poskytovala široký rozsah ekosystémových služieb, s osobitným zreteľom na zabezpečenie biologickej rozmanitosti, ekologickej stability a priaznivého životného prostredia a prepojenie urbanizovaného prostredia s okolitou krajinou. Hlavným legislatívno-plánovacím nástrojom jej implementácie na lokálnej úrovni je na Slovensku Územný plán obce. Cieľom práce je na príklade vybraných miest alebo obcí zistiť obsahové a metodické parametre územnoplánovacej dokumentácie (s dôrazom na zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej stability a tvorby krajiny, vrátane plôch zelene) a územnoplánovacích podkladov (s dôrazom na urbanistické štúdie, územné generely, územné prognózy a územno- technické podklady). Autor(ka) vyhodnotí metodické nástroje aplikované v územnoplánovacích podkladoch účelovo riešiacich alebo nepriamo sa týkajúcich zelenej infraštruktúry (napr. generel zelene, environmentálny akčný program, projekt pozemkových úprav, dokument územného systému ekologickej stability, územný priemet ochrany prírody a krajiny, program starostlivosti o prírodu a krajinu a pod.).

K tématu nejsou zadaná žádná omezení