Summary of topics offered - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Prepojenie ekosystémových služieb v územnoplánovacích dokumentáciách a ich zhodnotenie na vybranej lokalite
State of topic: approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Summary: Ekosystémové služby sa stali jedným z hlavných pojmov súčasnej ekológie, koncepcie udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia. Dopyt po nich je v súčasnej dobe tak vysoký, že ich implementácia do územnoplánovacích procesov a nadradených strategických dokumentov sa javí ako nevyhnutný krok pre udržateľné využívanie územia. V diplomovej práci bude vybraná lokalita podrobená detailnému rozboru z hľadiska využívania takýchto služieb a ich zhodnotenie v príslušnej územnoplánovacej dokumentácii ako aj navrhnuté spôsoby ako zlepšiť kvalitu ekosystémových služieb.

There are no limitations of the topic