Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Prepojenie ekosystémových služieb v územnoplánovacích dokumentáciách a ich zhodnotenie na vybranej lokalite
Stav témy: schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Abstrakt: Ekosystémové služby sa stali jedným z hlavných pojmov súčasnej ekológie, koncepcie udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia. Dopyt po nich je v súčasnej dobe tak vysoký, že ich implementácia do územnoplánovacích procesov a nadradených strategických dokumentov sa javí ako nevyhnutný krok pre udržateľné využívanie územia. V diplomovej práci bude vybraná lokalita podrobená detailnému rozboru z hľadiska využívania takýchto služieb a ich zhodnotenie v príslušnej územnoplánovacej dokumentácii ako aj navrhnuté spôsoby ako zlepšiť kvalitu ekosystémových služieb.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia