Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Prepojenie ekosystémových služieb v územnoplánovacích dokumentáciách a ich zhodnotenie na vybranej lokalite
Stav témy:
schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov:2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Ekosystémové služby sa stali jedným z hlavných pojmov súčasnej ekológie, koncepcie udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia. Dopyt po nich je v súčasnej dobe tak vysoký, že ich implementácia do územnoplánovacích procesov a nadradených strategických dokumentov sa javí ako nevyhnutný krok pre udržateľné využívanie územia. V diplomovej práci bude vybraná lokalita podrobená detailnému rozboru z hľadiska využívania takýchto služieb a ich zhodnotenie v príslušnej územnoplánovacej dokumentácii ako aj navrhnuté spôsoby ako zlepšiť kvalitu ekosystémových služieb.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia