Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Dotvorenie verejného priestoru vybraného sídla
State of topic:
approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students:
2
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary:
Problematika tvorby verejných priestorov je v súčasnosti aktuálnym problémom. Prehľad prístupov k tvorbe verejných priestorov sídla. Príklady domáce a zahraničné ako inšpiračné zdroje. Návrh tvorby priestorov verejného charakteru v sídle podľa výberu študenta. Zhodnotenie plôch zelene sídla vo vzťahu k urbanistickej štruktúre. Podrobná analýza vytypovaných verejných priestranstiev z hľadiska ich historického vývoja a súčasného významu, funkčného využívania, dopravného systému a prevádzkových vzťahov a polohy v obci, zastúpenie vegetačných prvkov, kompozície priestoru, prvkov drobnej architektúry a ich zhodnotenie. Predbežný návrh - štúdia dotvorenia vybraného priestoru z hľadiska funkčno-prevádzkového, sadovo-parkových úprav a v zmysle udržateľného rozvoja sídla.

There are no limitations of the topic