Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Dotvorenie verejného priestoru vybraného sídla
Stav témy: schválené (doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Abstrakt:
Problematika tvorby verejných priestorov je v súčasnosti aktuálnym problémom. Prehľad prístupov k tvorbe verejných priestorov sídla. Príklady domáce a zahraničné ako inšpiračné zdroje. Návrh tvorby priestorov verejného charakteru v sídle podľa výberu študenta. Zhodnotenie plôch zelene sídla vo vzťahu k urbanistickej štruktúre. Podrobná analýza vytypovaných verejných priestranstiev z hľadiska ich historického vývoja a súčasného významu, funkčného využívania, dopravného systému a prevádzkových vzťahov a polohy v obci, zastúpenie vegetačných prvkov, kompozície priestoru, prvkov drobnej architektúry a ich zhodnotenie. Predbežný návrh - štúdia dotvorenia vybraného priestoru z hľadiska funkčno-prevádzkového, sadovo-parkových úprav a v zmysle udržateľného rozvoja sídla.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia