Přehled vypsaných témat - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Dotvorenie verejného priestoru vybraného sídla
Stav tématu:
schváleno (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů:2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt: Problematika tvorby verejných priestorov je v súčasnosti aktuálnym problémom. Prehľad prístupov k tvorbe verejných priestorov sídla. Príklady domáce a zahraničné ako inšpiračné zdroje. Návrh tvorby priestorov verejného charakteru v sídle podľa výberu študenta. Zhodnotenie plôch zelene sídla vo vzťahu k urbanistickej štruktúre. Podrobná analýza vytypovaných verejných priestranstiev z hľadiska ich historického vývoja a súčasného významu, funkčného využívania, dopravného systému a prevádzkových vzťahov a polohy v obci, zastúpenie vegetačných prvkov, kompozície priestoru, prvkov drobnej architektúry a ich zhodnotenie. Predbežný návrh - štúdia dotvorenia vybraného priestoru z hľadiska funkčno-prevádzkového, sadovo-parkových úprav a v zmysle udržateľného rozvoja sídla.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení