Prehľad vypísaných tém - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vývoj poľnohospodárstva a vidieka vo vybranom regióne SR.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie - FAPZ
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
Abstrakt: Charakteristika vývoja poľnohospodárstva, foriem hospodárenia, rastlinnej a živočíšnej výroby, využívania strojov a zariadení, vývoj remesiel,zmeny sídelnej štruktúry vo vybranom regióne SR

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia