Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Stav témy:
schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Abstrakt:
Prehodnotením doterajších foriem využívania vidieckeho priestoru na rôzne formy rekreácie a s ňou spojených športových aktivít vytypovať nové možnosti, ktoré ponúka konkrétny vytypovaný mikroregión, prípadne samotná obec s priľahlým katastrom a okolím. Zapojenie vidieckeho priestoru do možnosti športových aktivít s preukázaním možnosti úprav jednotlivých priestorov vo vybranej obci, hlavne po stránke funkčnej ale aj estetickej.Zapojenie riešeného vidieckeho priestoru do systému cyklotrás v riešenom regióne.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABC14 krajinná a záhradná architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.