Summary of topics offered - Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Analýza manažmentu pestovania vybranej poľnej plodiny vo vybranom poľnohospodárskom subjekte
State of topic:
approved (prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Dávid Ernst, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems - FAaFR
Max. no. of students:2
Proposed by: Ing. Dávid Ernst, PhD.
Summary:
Manažment pestovania poľnej plodiny zahŕňa komplexný súbor agrotechnických operácií. Sú to najmä zaradenie v osevnom postupe, obrábanie pôdy, výživa a hnojenie, založenie porastu, ošetrovanie porastu v priebehu vegetačného obdobia, ochrana proti chorobám a škodcom, dozrievanie a zber. Rôzne druhy poľných plodín sa navzájom v manažmentoch pestovania odlišujú a ich zvládnutie sa stáva jedným z predpokladov pre dosiahnutie úrod požadovanej kvality. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť manažment pestovania vybraného druhu poľnej plodiny vo vybranom poľnohospodárskom subjekte, priniesť pre poľnohospodársky subjekt prípadné návrhy na zlepšenie pestovateľského manažmentu a poukázať na nové trendy v technológiách pestovania poľných plodín vo svete a na Slovensku.

There are no limitations of the topic