Summary of topics offered - Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Klimatická zmena a jej vplyv na štruktúru osevných postupov Európy
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Dávid Ernst, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department: Department of Crop Production and Grassland Ecosystems - FAaFR
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Dávid Ernst, PhD.
Summary: Globálne otepľovanie sa môže prejaviť na území Európy rastom priemernej teploty vzduchu do roku 2075 o 2 až 4 °C. Takéto oteplenie znamená v praxi zmenu regionálnych teplotných pomerov, s čím súvisí aj posun hraníc výrobných oblastí. To sa následne prejaví na druhovej skladbe spoločenstiev, keď sa teplomilné druhy postupne presunú na sever do vyšších polôh. Zmenu možno očakávať aj v priestorovej distribúcii rastlinných patogénov. Klimatické zmeny postupne postihujú jednotlivé hospodárske odvetvia, no najmä lesné hospodárstvo, poľnohospodárstvo a cestovný ruch. Súčasná štruktúra poľnohospodárskej výroby bude posunom klimatických pásiem najvýraznejšie ovplyvnená. Cieľom bakalárskej práce je priniesť nové vedecké poznatky a odporúčania pre poľnohospodársku prax, ktoré súvisia so zmenou rajonizácie poľnohospodárskej výroby.

There are no limitations of the topic