Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Overovanie vybraných pôdnych biostimulantov pri pestovaní mrkvy obyčajnej (Daucus carota susp. Sativus (Hoffm.) Arcang.)
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra zeleninárstva (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Abstrakt:
Práca má experimentálny charakter. Pokus bude realizovaný vo forme prevádzkového pokusu v poľných podmienkach vo firme AGROMAČAJ a.s.. Cieľom práce je overiť aplikáciu vybraných biologických prípravkov na báze humínových kyselín a mikroorganizmov na kvantitatívne (hmotnosť konzumnej časti - koreňa, celková dosiahnutá úroda) a kvalitatívne parametre (zatriedenie konzumnej časti do tried kvality) koreňov vybraných odrôd mrkvy obyčajnej siatej.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ZBc záhradníctvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.