Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: WebGIS ako prostriedok publikovania údajov o krajine
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Viliam Bárek, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Ing. Jakub Fuska, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na využitie open-source nástrojov WebGIS pri publikovaní údajov o vybranom území prostredníctvom internetovej stránky. Práca bude v teoretickej časti popisovať súčasný stav riešenej problematiky v oblasti open-source GIS a WebGIS nástrojov, publikovaniu geografických dát, ako aj možnosti ich predspracovania a spracovania. Praktická časť práce bude zameraná na publikovanie základných údajov o krajine ako napríklad DMR, mapy sklonitosti a expozície, súčasná krajinná štruktúra a iných; riešenie ich symboliky a možnosti interaktívneho dopytovania údajov v mapách obsiahnutých.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení