Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Hodnotenie zmien obsahu vybraných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov vo vybraných odrodách cvikle v závislosti od výživy vo forme selénu
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Ivana Mezeyová, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra zeleninárstva (FZKI)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt: Bakalárska práca má experimentálny charakter, pričom jej cieľom bude dopestovať vybrané odrody cvikle (variant kontrola a variant s aplikáciou selénu) a zhodnotiť zmeny kvantitatívnych parametrov (úroda a antokyány) prioritne v závislosti na foliárnej aplikácii anorganického selénu, ako aj na odrodovej variabilite.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení