Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vplyv pôdnych a listových stimulantov na kvalitatívne parametre vybraných koreninových rastlín
State of topic: approved (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Ivana Mezeyová, PhD.
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department: Department of Vegetable Production - FZKI
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Ivana Mezeyová, PhD.
Summary: Diplomová práca experimentálneho charakteru bude zameraná na dopestovanie rastlinného materiálu vybraných druhov koreninových rastlín. Diplomant zvolí vhodné agrotechnické postupy a po získaní čerstvej fytomasy bude táto analyzovaná v laboratóriu Katedry zeleninárstva s cieľom stanoviť kvalitatívne ukazovatele - chlorofyl a, b a karotenoidy. Varianty pokusu budú pozostávať z kontroly (bez aplikácie listového a pôdneho stimulantu) a z variantu, kde budú stimulanty aplikované.

There are no limitations of the topic