Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Kvalitatívne a kvantitatívne parametre vo vybraných odrodách cvikle v závislosti od výživy vo forme selénu v kontexte výroby štiav
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra zeleninárstva (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt: Diplomová práca má experimentálny charakter, pričom jej cieľom bude dopestovať vybrané odrody cvikle (variant kontrola a variant s aplikáciou selénu) a po procese spracovania na šťavu zhodnotiť zmeny kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov (úroda, výťažnosť, obsah selénu, antokyány) prioritne v závislosti na foliárnej aplikácii anorganického selénu, ako aj na odrodovej variabilite.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení