Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Stanovenie zrnitostného zloženia pôdy laserovou difrakciou
State of topic:
approved (doc. Ing. Ján Čimo, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Elena Aydin, PhD.
Faculty:
Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Biometeorology and Hydrology - FZKI
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: Ing. Elena Aydin, PhD.
Summary:
Zrnitosť pôdy je jednou zo základných fyzikálnych vlastností pôdy. Na jej určenie sa v súčastnosti používa viacero metód. Cieľom práce je spracovanie stručného prehľadu a porovnanie štandardných ako aj menej používaných metód určenia zrnitostného zloženia pôdy. Praktickým cieľom práce bude spracovanie meraní uskutočnených laserovým analyzátorom na princípe Fraunhoferovej metódy a ich prepočet s využitím indexov odrazu a adsorpcie podľa Mieho metódy a porovnanie s výsledkami podľa štandardnej (pipetovacej) metódy. Splnenie cieľov si vyžaduje počítačové zručnosti, schopnosť pracovať s databázou výsledkov, MS Excel, štatisticky vyhodnotiť namerané výsledky regresnými závislosťami a analytické zručnosti na vyhodnotenie získaných výsledkov.

There are no limitations of the topic