Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Drobné sakrálne stavby v extraviláne vybranej obci.
State of topic:
approved (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Landscape Planning and Land Consolidation - FZKI
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Jozef Halva, PhD.
Summary:
Medzi drobné sakrálne stavby patrí každý v teréne umiestnený objekt sakrálneho charakteru, počnúc olejotlačovými obrázkami pripevnenými na živých stromoch, krížmi, malými obrazovými skrinkami, cez širokú škálu Božích múk a prícestných krížov až po kaplnky, kalvárie a sochy jednotlivých svätých, ako aj Ježiša Krista, Panny Márie či Svätej Trojice. Tieto drobné artefakty tvoria významný krajinnohistorický prvok. I keď výmerou sú zanedbateľné, ich historická hodnota je nesmierne cenná. Poznanie umiestnenia (mapovanie) a súčasného stavu (inventarizácia) týchto drobných artefaktov v krajine vyvoláva otázky nielen na ich historickú hodnotu ale aj ich vplyv na krajinný ráz, krajinné hodnoty a prvky, ktorých zohľadnenie je nezanedbateľnou súčasťou pri usporiadaní a plánovaní činností v krajine.

There are no limitations of the topic