Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Drobné sakrálne stavby v extraviláne vybranej obci.
Stav témy: schválené (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jozef Halva, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav - FZKI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Jozef Halva, PhD.
Abstrakt:
Medzi drobné sakrálne stavby patrí každý v teréne umiestnený objekt sakrálneho charakteru, počnúc olejotlačovými obrázkami pripevnenými na živých stromoch, krížmi, malými obrazovými skrinkami, cez širokú škálu Božích múk a prícestných krížov až po kaplnky, kalvárie a sochy jednotlivých svätých, ako aj Ježiša Krista, Panny Márie či Svätej Trojice. Tieto drobné artefakty tvoria významný krajinnohistorický prvok. I keď výmerou sú zanedbateľné, ich historická hodnota je nesmierne cenná. Poznanie umiestnenia (mapovanie) a súčasného stavu (inventarizácia) týchto drobných artefaktov v krajine vyvoláva otázky nielen na ich historickú hodnotu ale aj ich vplyv na krajinný ráz, krajinné hodnoty a prvky, ktorých zohľadnenie je nezanedbateľnou súčasťou pri usporiadaní a plánovaní činností v krajine.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia