Prehľad vypísaných tém - Katedra biotechniky zelene (FZKI)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Možnosti uplatnenia agrolesníckych systémov hospodárenia v krajine
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Viera Paganová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra biotechniky zelene - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
Abstrakt: Integrované pestovanie drevín s poľnohospodárskymi plodinami môže poskytovať ekonomické a ekologické prínosy pre hospodárenie na pôde. Predmetom práce je charakteristika rôznych typov agrolesníckych systémov, kritický pohľad na prínosy a možné riziká a návrh rámcového modelu agrolesníckeho systému hospodárenia na konkrétnej lokalite.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KBC krajinné inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.