Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Topografická zložka monitorovacieho systému skládky odpadov
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Marcel Kliment, PhD.
Abstrakt:
Plán stavu skládky odpadov predstavuje v zmysle vyhl. MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti, grafické zobrazenie skládky ako výsledok geodetického merania, ktoré zobrazuje polohopisné a výškopisné údaje o objekte telesa skládky slúžiaceho na ukladanie odpadu vrátane spracovania geodetického merania posunov objektov telesa skládky. Základné každoročne sledované charakteristiky prevádzkovanej skládky odpadov pre účely jej kontroly a monitorovania definujú topografiu skládky odpadov, jej štruktúru a zloženie telesa. Číselne vyjadrované sú údaje o ploche pokrytej odpadom, objeme a zložení odpadu, mieste uloženia nebezpečného odpadu, metóde ukladania odpadu, čase a trvaní ukladania odpadu, voľnej kapacite, ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii. Monitorovací systém musí poskytovať aj informácie o priestorovom pohybe (sadaní) telesa skládky s ročnou periodicitou, a to aj po ukončení prevádzky, resp. uzatvorení skládky.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-KII krajinné inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.