Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Topografická zložka monitorovacieho systému skládky odpadov
State of topic:
approved (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Marcel Kliment, PhD.
Faculty:
Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Landscape Planning and Land Consolidation - FZKI
Max. no. of students:
2
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Ing. Marcel Kliment, PhD.
Summary:
Plán stavu skládky odpadov predstavuje v zmysle vyhl. MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti, grafické zobrazenie skládky ako výsledok geodetického merania, ktoré zobrazuje polohopisné a výškopisné údaje o objekte telesa skládky slúžiaceho na ukladanie odpadu vrátane spracovania geodetického merania posunov objektov telesa skládky. Základné každoročne sledované charakteristiky prevádzkovanej skládky odpadov pre účely jej kontroly a monitorovania definujú topografiu skládky odpadov, jej štruktúru a zloženie telesa. Číselne vyjadrované sú údaje o ploche pokrytej odpadom, objeme a zložení odpadu, mieste uloženia nebezpečného odpadu, metóde ukladania odpadu, čase a trvaní ukladania odpadu, voľnej kapacite, ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii. Monitorovací systém musí poskytovať aj informácie o priestorovom pohybe (sadaní) telesa skládky s ročnou periodicitou, a to aj po ukončení prevádzky, resp. uzatvorení skládky.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-KII Landscape Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.