Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Topografická zložka monitorovacieho systému skládky odpadov
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav - FZKI
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Plán stavu skládky odpadov predstavuje v zmysle vyhl. MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti, grafické zobrazenie skládky ako výsledok geodetického merania, ktoré zobrazuje polohopisné a výškopisné údaje o objekte telesa skládky slúžiaceho na ukladanie odpadu vrátane spracovania geodetického merania posunov objektov telesa skládky. Základné každoročne sledované charakteristiky prevádzkovanej skládky odpadov pre účely jej kontroly a monitorovania definujú topografiu skládky odpadov, jej štruktúru a zloženie telesa. Číselne vyjadrované sú údaje o ploche pokrytej odpadom, objeme a zložení odpadu, mieste uloženia nebezpečného odpadu, metóde ukladania odpadu, čase a trvaní ukladania odpadu, voľnej kapacite, ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii. Monitorovací systém musí poskytovať aj informácie o priestorovom pohybe (sadaní) telesa skládky s ročnou periodicitou, a to aj po ukončení prevádzky, resp. uzatvorení skládky.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-KII krajinné inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.