Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Tvorba hydrologických podkladov s využitím GIS
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Karol Šinka, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Karol Šinka, PhD.
Abstrakt:
Od polovice minulého storočia v dôsledku rozsiahlych zásahov do krajiny (predovšetkým poľnohospodárskej)došlo k narušeniu jej stability, z pohľadu ekologického i hydrologického (zadržiavania vody). Redukcia, miestami až úplná eliminácia vegetačných prvkov, zmena spôsobu obhospodarovania pôdneho fondu sa prejavila intenzívnejšou degradáciou pôdy (vodná, poprípade veterná erózia pôdy), znečistením vodných tokov i plôch, povodňami resp. zaplavením. Cieľom práce je podrobnou analýzou a následne syntézou prírodných podmienok krajiny (uskutočnených pomocou prostredia GIS) vytvoriť hydrologické (mapové i textové) podklady nevyhnutné pre zmiernenie jej degradácie prostredníctvom návrhu ekostabilizačných a vodohospodárskych opatrení.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení