Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Majetková a kapitálová vybavenosť podniku
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economics - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary: Bakalárska práca "Majetková a kapitálová vybavenosť podniku" hodnotí majetkovú a kapitálovú štruktúru vybraného podnikateľského subjektu. Aby podnik mohol zahájiť svoju činnosť, potrebuje k tomu finančné zdroje, t. j. kapitál a peniaze. Zdroje kapitálu môžu byť vlastné (vlastné imanie) alebo cudzie (dlhy). Kapitál sa jeho vynaložením premení na výrobné faktory, ktoré predstavujú hmotnú a nehmotnú podstatu podniku a materiál, z ktorého sa bude vyrábať. Spoločne ich vyjadrujeme ako hospodárske prostriedky, ktorých konkrétne zloženie tvorí majetok podniku. Majetok a kapitál tvorí bilančnú rovnováhu, ktorej prehľad poskytuje účtovný výkaz, nazývaný súvaha. Súvisí s posúdením zlatého bilančného pravidla, optimalizáciou kapitálovej štruktúry. Pri analýze majetku a kapitálu podniku sa využívajú ukazovatele efektívneho hodnotenia majetku a kapitálu. Vhodná majetková a kapitálová štruktúra predstavuje pre podnik jeden z kľúčových nástrojov, pri dosahovaní jeho primárneho cieľa. Rozhodnutia o voľbe medzi pomerom dlhodobého a krátkodobého majetku, o spôsobe financovania tohto majetku ako aj o pomere medzi vlastným a cudzím kapitálom predstavujú jedny z kľúčových otázok, ktoré stoja pred manažmentom, nie len v čaše zakladania podniku, ale po celé obdobie jeho činnosti. Cieľom bakalarskej práce je popis a analýza majetkovej a kapitálovej štruktúry v reálne existujúcom podnikateľskom subjekte a navrhnúť opatrenia , ktoré by mohli viesť k odstráneniu rezerv v kapitálovej a majetkovej štruktúre, a tým prispieť k ďalšiemu rozvoju podniku.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-EKP Business Economics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.