Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Finančno-ekonomická analýza vybranného podnikateľského subjektu.
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Economics - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Summary:
Finančno-ekonomická analýza posudzuje za určité časové obdobie výsledky podnikateľského subjektu a kvantifikuje faktory, ktoré sa na daných zmenách podieľajú. Hlavným cieľom bakalárskej práce je finančná a ekonomická analýza vybraného podniku. Obsahom bakalárskej práce je implementácia finančnej analýzy ex post a finančnej analýzy ex ante s následnou diagnostikou posúdenia finančného zdravia a celkovej finančnej situácie firmy. Hlavný cieľ bakalárskej práce vyúsťuje do parciálnych cieľov. Čiastkovými cieľmi sú priama analýza intenzívnych indikátorov likvidity, aktivity, zadlženosti, rentability a trhovej hodnoty, horizontálna analýza likvidity, analýza absolútnych ukazovateľov a bilančných pravidiel.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-EKP Business Economics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.