Prehľad vypísaných tém - Katedra biotechniky zelene (FZKI)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Biotické škodlivé činitele na rode Betula sp. v mestskom prostredí
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Viera Paganová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra biotechniky zelene - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ján Kollár, PhD.
Abstrakt: Zhodnotenie rodu Betula sp. z hľadiska poškodenia živočíšnymi škodcami a hubovými patogénmi. Kategorizácia jednotlivých škodlivých činiteľov z hľadiska ich škodlivého potenciálu, vymedzenie nebezpečných druhov škodcov a patogénov. Porovnanie zdravotného stavu medzi zistenými druhmi rodu Betula sp. Návrh vhodného manažmentu, pre zlepšenie zdravotného stavu a vitality rodu Betula sp. v mestskom prostredí.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABC14 krajinná a záhradná architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.