Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí
Stav témy:
schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Bakalárska práca prinesie prehľad dokumentov, programov a stratégií týkajúcich sa adaptačných opatrení na zmenu klímy - na úrovni štátu, regiónu až miestnej samosprávy. V teoretickej časti sa bude venovať modelovým príkladom ich implementácie v urbanizovanom prostredí. Praktická časť práce bude pozostávať z analýzy vybraného segmentu mesta, kde by bolo možné uplatniť viaceré opatrenia. Budú vypracované analytické výkresy súčasného stavu a inventarizácia zelene.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABC14 krajinná a záhradná architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.