Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Ovplyvnenie aktivity pečeňových enzýmov v krvi ZDF potkanov aplikáciou drieňa obyčajného (Cornus mas L.)
Stav témy:
schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt: Cieľom práce bude pochopenie mechanizmov účinku drieňa obyčajného podaného v rôznych koncentráciách priamo do žalúdka gastrickou sondou ZDF potkanom a stanovenie koncentrácií, kedy tieto látky budú účinné resp. budú pôsobiť negatívne na živočíšny organizmus. Z hľadiska determinácie účinkov a možnosti aplikácie v liečbe diabetes 2.typu je potrebná identifikácia ich benefičného alebo toxického efektu, eliminácia alebo podpora jeho účinkov. Drieň obyčajný (Cornus mas L.) bude zvieratám (ZDF potkanom) podávaný v rôznych koncentráciách (500 a 1000 mg.kg-1, dužina, gastrickou sondou priamo do žalúdka ZDF potkanov. Vo vzorkách krvi bude stanovená aktivita pečeňových enzýmov – AST, ALT, GGT, GLDH. Sledované parametre budú stanovené na prístroji Biolis 24i Premium. Na štatistické analýzy budú použité SAS software a Sigma Plot 11.0 (Jandel, Corte Madera, USA). Signifikantnosť rozdielov medzi jednotlivými experimentálnymi skupinami a kontrolnou skupinou bude určená na úrovni P<0,05.
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia