Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Skúmanie účinku drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na hematologické ukazovatele krvi ZDF potkanov
Stav témy:
schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom práce bude pochopenie mechanizmov účinku drieňa obyčajného podaného v rôznych koncentráciách priamo do žalúdka gastrickou sondou ZDF potkanom a stanovenie koncentrácií, kedy tieto látky budú účinné resp. budú pôsobiť negatívne na živočíšny organizmus. Z hľadiska determinácie účinkov a možnosti aplikácie v liečbe diabetes 2.typu je potrebná identifikácia ich benefičného alebo toxického efektu, eliminácia alebo podpora jeho účinkov. Drieň obyčajný (Cornus mas L.) bude zvieratám (ZDF potkanom) podávaný v rôznych koncentráciách (500 a 1000 mg.kg-1, dužina, gastrickou sondou priamo do žalúdka ZDF potkanov. V odobratých vzorkách krvi budú stanovené vybraté hematologické parametre: celkový počet bielych krviniek (WBC), počet lymfocytov (LYM), počet granulocytov (GRA), počet červených krviniek (RBC), hemoglobín (HGB), hematokrit (HCT), farbivo erytrocytov (MCH) a počet trombocytov (PCT). Jednotlivé hematologické parametre vzoriek krvi (25 μl) boli merané plnoautomatickým hematologickým analyzátorom Abacus Junior Vet (Diatron®, Viedeň, Rakúsko. Na štatistické analýzy budú použité SAS software a Sigma Plot 11.0 (Jandel, Corte Madera, USA). Signifikantnosť rozdielov medzi jednotlivými experimentálnymi skupinami a kontrolnou skupinou bude určená na úrovni P<0,05.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia